Perbezaan tanah rezab melayu dan tanah bumiputra

Perbezaan tanah rezab melayu dan tanah bumiputra

Perbezaan tanah rezab melayu dan tanah bumiputra

Apakah perbezaan di antara hartanah rezab Melayu dan hartanah bumiputera? Sesebuah hartanah yang telah dilabel sebagai hartanah rezab Melayu dan dikenali sebagai hartanah bumiputera adalah dua jenis hartanah yang berbeza. Kedua-dua jenis hartanah boleh diurus niaga tetapi terdapat sekatan-sekatan terhadap transaksi tertentu untuk hartanah-hartanah ini. Terlalu banyak bab di dalam pelbagai buku telah ditulis mengenai perkataan ‘Rezab Melayu’ dan ‘bumiputera’ tetapi apa yang cuba diutarakan di sini adalah apakah perbezaan kedua-dua jenis hartanah ini berdasarkan undang-undang hartanah yang sedang berkuat kuasa di Malaysia pada masa ini. Hartanah rezab Melayu selalunya akan ditanda dengan perkataan REZAB MELAYU di atas hakmilik individu keluarannya. Ada yang menggelarkan hakmilik individu sebegitu sebagai Geran Merah berikutan dakwat merah yang digunakan untuk menulis ayat tersebut di atas geran pada masa dahulu. Untuk sebarang hartanah yang dikenali sebagai unit bumiputera, jarang terdapat label di atas hakmilik individu hartanah tersebut.

Di dalam kebanyakan kes, perjanjian jual beli akan menentukan sama ada hartanah tersebut adalah unit bumiputera ataupun tidak. Di sesetengah negeri, label ‘Lot Bumiputera’ boleh dilihat di bawah sekatan kepentingan hartanah tersebut dan di dalam kes yang lebih jarang berlaku, anda boleh nampak label LOT BUMIPUTERA di atas hakmilik individu seperti yang dibuat untuk hartanah rezab Melayu. Terma lot bumiputera banyak berkaitan dengan kuota bumiputera yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa yang meluluskan pemajuan perumahan.

Di dalam sesetengah kes, kuota ditetapkan untuk keseluruhan pemajuan perumahan tersebut dan memerlukan keempunyaan bumiputera berada pada peratusan tertentu tanpa menyatakannya sama sekali di dalam perjanjian jual beli. Inilah mengapa pada awalnya kawalan sebarang transaksi bumiputera lot berada di dalam tangan pemaju perumahan. Siapakah yang boleh melakukan sebarang transaksi ke atas hartanah rezab Melayu? Menurut Perlembagaan Persekutuan Malaysia, seorang Melayu didefinisikan di dalam Artikel 160(2). Yang pertama, seorang Melayu hendaklah memeluk agama Islam, sentiasa bertutur di dalam bahasa Melayu dan mematuhi adat tradisi Melayu. Yang kedua, dia hendaklah sama ada berdomisil di dalam Persekutuan atau Singapura pada Hari Merdeka atau lahir di Persekutuan atau Singapura sebelum Hari Merdeka atau lahir sebelum Hari Merdeka kepada ibu bapa di mana salah seorang daripada mereka lahir di Persekutuan atau Singapura (secara kolektif ‘penduduk Hari Merdeka’) atau adalah keturunan kepada penduduk Hari Merdeka.

Inilah apa yang telah didefinisi sebagai Melayu di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan digunakan untuk mendefinisi perkataan ‘Rezab Melayu’ di atas hakmilik individu. Berikut adalah beberapa syarat am di dalam transaksi hartanah rezab Melayu. Hartanah rezab Melayu hanya boleh ditransaksi sesama Melayu. Pemilik hartanah rezab Melayu tidak boleh menjualnya kepada bukan Melayu atau seorang rakyat asing. Tandatangan di dalam perjanjian jual beli untuk penjualan hartanah rezab Melayu boleh disaksikan oleh seorang peguam tetapi sebarang dokumen rasmi yang digunakan di pejabat tanah untuk sebarang transaksi seperti borang 14A di dalam Kanun Tanah Negara 1965 yang digunakan untuk memindahmilik hartanah daripada satu pihak ke pihak yang lain perlu disaksikan oleh sama ada seorang Pendaftar Tanah dan Galian, Pegawai Daerah atau Penolong Pegawai Daerah di mana-mana pejabat tanah. Ia tidak semestinya pegawai-pegawai di pejabat tanah di mana hartanah tersebut berada tetapi tandatangan pemindah milik dan yang menerima pindahmilik mesti disaksikan oleh salah seorang daripada mereka yang telah diberi kuasa ini. Untuk hartanah bumiputera pula, sekatan dikenakan ke atasnya untuk transaksi di antara sesiapa yang dianggap bumiputera.

Seorang yang dianggap bumiputera mempunyai keistimewaan tertentu dan diberi kuota-kuota tertentu untuk perkara-perkara tertentu termasuk hartanah. Mereka akan diberi diskaun khas apabila membeli hartanah daripada pemaju perumahan. Tidak terdapat klausa spesifik yang mendefinisikan perkataan bumiputera di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia, tidak seperti perkataan ‘Melayu’. Namun, di dalam Artikel 153 Perlembagaan Persekutuan Malaysia, ada dinyatakan bahawa terdapat kuota untuk orang-orang Melayu dan orang asli negeri Sabah dan Sarawak. Ini telah digunakan untuk mendefinisi perkataan bumiputera yang juga berkaitan dengan penjualan bumiputera lot di dalam pemajuan perumahan. Untuk hartanah bumiputera, oleh sebab ia adalah kuota yang dikenakan ke atas pemaju perumahan tetapi jarang ditulis dengan nyata di atas hakmilik individu untuk hartanah yang dijual dengan hakmilik keluaran, pemaju perumahan akan mengawal sebarang jualan kepada orang awam dan perlu memastikan bahawa kuota yang dikenakan dipatuhi.

Pada kebiasaannya, 30 peratus daripada jumlah keseluruhan rumah yang yang dijual oleh pemaju perumahan perlu dijual kepada pembeli bumiputera. Satu harga jualan istimewa, yang pada kebiasaannya ditetapkan dengan diskaun sebanyak tujuh peratus akan diberikan kepada pembeli bumiputera. Apabila anda membeli unit bumiputera daripada pemaju perumahan dan mendapat diskaun bumiputera tersebut, hartanah anda akan dilarang daripada dijual kepada pembeli bukan bumiputera. Terdapat beberapa pengecualian kepada syarat tersebut di dalam sesetengah kes. Di dalam kes di mana hartanah tersebut tidak dilabel sebagai unit bumiputera di dalam mana-mana dokumennya, sama ada di dalam perjanjian jual beli atau hakmilik individunya, seorang pemilik bumiputera boleh memohon menggunakan kebenaran pindahmilik untuk memindahmilik hartanah tersebut kepada pembeli bukan bumiputera. Sekiranya anda sebagai seorang bumiputera membeli hartanah tanpa dokumen hakmilik individu, anda perlu memaklumkan kepada pemaju perumahan projek tersebut tentang niat anda untuk menjual hartanah tersebut terutamanya jika anda menjual kepada bukan bumiputera, pemaju perumahan tersebut perlu memaklumkan pula kepada anda sama ada pada waktu tersebut kuota bumiputera unit untuk seluruh skim perumahan tersebut berada pada peratusan kuota yang telah ditetapkan ke atas pemaju perumahan tersebut oleh pihak berkuasa yang berkenaan.

Sekiranya kuota tersebut dilanggar, ada kemungkinan akan terjadi kerumitan untuk memindahmilik hartanah tersebut kepada pemilik yang memegang hartanah tersebut ketika hakmilik individu untuk hartanah tersebut dikeluarkan..

Leave a Reply